Documentació corporativa - Fundació Pau Casals

Documents anuals de la Fundació

La Fundació Pau Casals és una institució independent que es finança amb recursos propis que generen l’activitat i els projectes, les aportacions del Consell de Mecenatge, els patrocinadors i les aportacions públiques en el marc de convenis i programes d’actuació.

— Memòries

La Fundació Pau Casals elabora una memòria anual que inclou la informació detallada dels projectes i activitats que desenvolupa la Fundació i el Museu Pau Casals, com també el detall de les dades econòmiques i aquelles relatives als públics i a la comunicació.

— Comptes anuals

La Fundació Pau Casals posa a la vostra disposició els comptes anuals d’aquests darrers anys. Els comptes anuals inclouen les dades relatives a la distribució dels ingressos i de les despeses de l’exercici.

— Identitat gràfica

La imatge corporativa defineix visualment la institució i els seus valors.“Pau Casals” i “Pablo Casals” són una marca registrada i protegida internacionalment.